Κυριακή, 09/08/2020

Κοινοποίηση στο facebook

Αρχική -::- Ποιοί είμαστε -::- Το καταστατικό του Συλλόγου
Το καταστατικό του Συλλόγου
Τρίτη, 31 Μάρτιος 2009 08:24

Σε αυτή τη σελίδα δημοσιεύεται το καταστατικό της Περιβαλλοντολογικής Δράσης για την Αιγιάλεια "Ιριδα".

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Συλλόγου, με την επωνυμία
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΙΡΙΔΑ »

Άρθρο 1°

 • 1.- Ιδρύεται στον Δήμο Αιγίου του Νομού Αχαΐας Σύλλογος για την προστασία του περιβάλλοντος, με την επωνυμία «Περιβαλλοντολογική Δράση για την Αιγιαλεία ΙΡΙΔΑ»
 • 2.-Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη του Αιγίου.

Άρθρο 2° ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

 • 1.- Σκοπός

1. Η με συντονισμένες ενέργειες, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων από κάθε επιβάρυνση, αλλοίωση ή καταστροφή, προερχόμενη από ανθρώπινες δραστηριότητες, που επιφέρουν ρύπανση των θαλάσσιων και χερσαίων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας, εξάντληση των φυσικών πόρων, η ανατροπή των φυσικών συνθηκών και η απόκρουση κάθε αλόγιστης χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού, η διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας, καθώς και η διαφύλαξη του φυσικού τοπίου, και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας

2. Η μελέτη των περιβαλλοντολογικών προβλημάτων της πόλης του Αιγίου και της ευρύτερης περιοχής της Αιγιαλείας και η εκπόνηση οργανωμένου περιβαλλοντολογικού σχεδίου και παρεμβάσεων για την πόλη και την περιοχή.

3. Η ενημέρωση των μελών του Συλλόγου και των πολιτών για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις που έχουν σχέση με το περιβάλλον και για τις μεθόδους αντιμετώπισης των περιβαλλοντολογικών προβλημάτων.

 • 2. Μέσα για την επίτευξη του σκοπού

1. Η καταγραφή των περιβαλλοντολογικών δεδομένων της περιοχής και ανάλυση των προοπτικών τους.

2. Η συνεργασία με άλλους περιβαλλοντολογικούς συλλόγους της περιοχής και άλλων περιοχών της Ελλάδας.

3. Η συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς για την λήψη μέτρων και πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, που έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

4. Η συμμετοχή σε προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. Η ένταξη σε δευτεροβάθμια σωματεία και ενώσεις (Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Συνδέσμους κλπ.) που έχουν ανάλογο σκοπό.

6. Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και κάθε άλλου διαφωτιστικού υλικού σχετικού με την προστασία του περιβάλλοντος και η οργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων υπέρ του σκοπού του Συλλόγου.

Αρθρο 3° ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • 1.Ως   μέλη του Σωματείου   εγγράφονται   όσοι   συμφωνούν με τους σκοπούς του Συλλόγου και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας,
  τους. Για την εγγραφή  απαιτείται αίτηση  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, η οποία εισάγεται προς συζήτηση στην επόμενη από της υποβολής της αιτήσεως συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της  αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρίπτει η δέχεται την σχετική αίτηση, επιτρέπεται προσφυγή από τον αιτούντα, η από μέλος του Συλλόγου, στην επόμενη από της λήψεως της αποφάσεως του ΔΣ Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα συγκληθεί.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τελειωτικά.
 • 2.- Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη του Συλλόγου, μετά τρίμηνο από την ημέρα της εγγραφής τους.
 • 3. Όποιος γίνεται δεκτός ως μέλος του Συλλόγου πληρώνει 10 ευρώ για εγγραφή και 20 ευρώ ετήσια συνδρομή, ποσά που μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ.
 • 4. Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής, που καταβάλλεται το αργότερο έως το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, συνεπάγεται την διαγραφή του μέλους με απόφαση του Δ.Σ. Για την διαγραφή απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση του μέλους για την τακτοποίηση μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από την λήψη της σχετικής γραπτής πρόσκλησης.
 • 5.- Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύλλογο με δήλωση του προς το Δ.Σ., και αφού τακτοποιήσει τις εκκρεμείς οικονομικές του υποχρεώσεις. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Το μέλος διαγράφεται από τον Σύλλογο, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., όταν παραβαίνει το Καταστατικό ή ενεργεί αντίθετα από αυτό. Το μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Γ.Σ., για ακύρωση της απόφασης διαγραφής του. Η προσφυγή κατατίθεται στον Γραμματέα του Συλλόγου με απόδειξη, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής. Αν γίνει προσφυγή, η απόφαση διαγραφής δεν εκτελείται μέχρι που να αποφασίσει η Γ.Σ.
 • 6.Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να μετέχουν στις εκδηλώσεις του, να πληρώνουν έγκαιρα τις συνδρομές τους, να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Συλλόγου και να εργάζονται   για την πραγματοποίηση. των σκοπών του .
 • 10.-    Η    ιδιότητα    του    μέλους    δεν    επιδέχεται    μεταβίβαση    ή αντιπροσώπευση, ούτε κληρονομείται.
 • 11.- Τα μέλη του Συλλόγου   δεν δικαιούνται αντιμισθία ή αμοιβή, για οποιαδήποτε προσφορά, ή εργασία τους.
 • 12. Δεν εγγράφονται ως μέλη άτομα που απαγορεύει ρητά ο Νόμος.

Αρθρο 4° ΠΟΡΟΙ

 • 1.- Πόρους του Συλλόγου αποτελούν:

α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές και έκτακτες εισφορές, που επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ.

β) Οι διάφορες επιχορηγήσεις για την εκπλήρωση των σκοπών του.

γ) Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

δ) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

ε) Οι εισπράξεις από εορτές, αγώνες, λαχειοφόρους αγορές και νόμιμα διενεργούμενους εράνους.

Στ) Κάθε άλλη είσπραξη προερχόμενη από νόμιμη αιτία.

 • 2.- Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σύλλογο σε ενέργειες που αντιβαίνουν του σκοπού του δεν γίνονται δεκτές.
 • 3.- Η ακίνητη περιουσία του Συλλόγου,   αποκτάται και μεταβιβάζεται για λογαριασμό του, μόνο μετά από απόφαση της Γ.Σ.
 • 4.- Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου    δεν μπορεί    να συνεπάγεται την ανάμειξη του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Άρθρο 5° ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • 1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με δύο αναπληρωματικά μέλη για δύο (2) χρόνια. Η ψηφοφορία είναι μυστική.
 • 2.- Το Δ.Σ., στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία.
 • 3.- Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων.
 • 4.- Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τέσσερις (4) τουλάχιστον σύμβουλοι.
 • 5.- Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το δίμηνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Η πρόσκληση αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. δικαιούται να καθορίσει ορισμένη μέρα και ώρα έκαστου μήνα για την τακτική του συνεδρίαση, οπότε καθίσταται περιττή η επίδοση προσκλήσεως.
 • 6.- Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου, ή όταν το ζητούν με έγγραφη αίτηση τους τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Στην τελευταία περίπτωση η σύγκληση πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε επτά (7) το αργότερο μέρες από την υποβολή της αιτήσεως.
 • 7.- Το Δ.Σ. με απόφαση του, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου του, μπορεί να διορίζει ειδικές επιτροπές, απαρτιζόμενες από μέλη του Συλλόγου, στις οποίες και θα αναθέτει ορισμένο έργο.
 • 8.- Το Δ.Σ. για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου και του ιδίου μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς.

Άρθρο 6° ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 • 1.- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που  έχει λάβει απ'  αυτό, έναντι κάθε τρίτου. Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις εκάστοτε ενέργειες του.  Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα θέματα, υπογράφει τα πρακτικά και τα διάφορα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με τον Γραμματέα και τα εντάλματα πληρωμών μαζί με τον Ταμία. Γενικά φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων των οργάνων του Συλλόγου.
 • 2.- Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, κρατάει την αλληλογραφία, σφραγίζει κα υπογράφει τα πρακτικά μαζί με τον Πρόεδρο, ως και κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Τηρεί επίσης το μητρώο μελών του Συλλόγου.
 • 3.- Ο ΤΑΜΙΑΣ εισπράττει με κουπόνια ή διπλότυπες αποδείξεις σφραγισμένες τις συνδρομές των μελών και τα έσοδα του Συλλόγου. Κρατάει τις εισπράξεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο στο όνομα του Συλλόγου και κρατάει στα χέρια του ποσό μέχρι 3.000 ευρώ για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου. Είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων. Κάθε πληρωμή γίνεται με ένταλμα που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία. Κρατάει μλόκ εισπράξεων και πληρωμών. Όταν ο ταμίας εμποδίζεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος με απόφαση του Δ.Σ.
 • 4.- ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ μετέχουν των συνεδριάσεων και εκτελούν τα υπό του Δ.Σ. ανατιθέμενα σ' αυτούς ειδικά καθήκοντα.

Αρθρο 7ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 • 1.- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου που έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο. και
  δεν αποφασίζεται από το Δ.Σ. Έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:

α) Έγκριση απολογισμού, προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού.

β) Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

γ) Εκλογή Διοίκησης και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ)   Τροποποίηση   του   Καταστατικού,   μεταβολή   του   σκοπού   του Συλλόγου, διάλυση του Συλλόγου.

ε)   Προσφυγές  κατά   αποφάσεων  του   Διοικητικού   Συμβουλίου   για εγγραφή ή διαγραφή μέλους.

 • 2.- Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά στο Αίγιο κάθε έτος τον μήνα Μάρτιο και έκτακτα, όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ., ή το ζητήσει το 1/5 των μελών που είναι τακτοποιημένα οικονομικά, με αίτηση τους, στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε ένα μήνα από την μέρα υποβολής της αίτησης, να συγκαλέσει την Γ.Σ.
 • 3.- Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση των μελών, προ τριών τουλάχιστον ημερών, στην οποία αναφέρονται η μέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης και η μνεία ότι αν δεν επέλθει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο και χρόνο, την αντίστοιχη μέρα της επόμενης εβδομάδας χωρίς άλλη ειδοποίηση των μελών. Επίσης γίνεται τοιχοκόλληση στο γραφεία του Συλλόγου.
 • 4.- Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται σε αυτήν τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συλλόγου. Για να συμμετάσχει το μέλος του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις στον Σύλλογο.
 • 5. Στην επαναληπτική Συνέλευση υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων
 • 6.- Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος και το παρόν. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφηκε στην πρόσκληση είναι άκυρη. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, η Γ.Σ. εκλέγει Πρόεδρο και προχωράει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 • 7.- Ο πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται με ανάταση του χεριού. Ο Πρόεδρος διευθύνει την συζήτηση και υπογράφει τα πρακτικά.
 • 8.- Για την τροποποίηση του Καταστατικού, και την διάλυση του Συλλόγου, χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων
 • 9. Για να μεταβληθεί ο σκοπός του Συλλόγου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

Άρθρο 8° ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • 1.- Μαζί με το Δ.Σ. εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με ένα αναπληρωματικό μέλος, για όλη την θητεία του Δ.Σ., που έργο της είναι να ελέγχει το Δ.Σ. για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Η Ε.Ε. υποβάλλει στην ετήσια Γ.Σ. του Συλλόγου, έκθεση ελέγχου και πεπραγμένων
 • 2.- Ταυτόχρονη υποψηφιότητα ως μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε δεν επιτρέπεται.

Αρθρο 9° ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 • 1.- Κάθε δύο (2) χρόνια στην τακτική Γ.Σ. του μήνα Μαρτίου γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
 • 2.- Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε. υποβάλλουν προς τούτο έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., μέχρι την έναρξη της γενικής συνελεύσεως.
 • 3. Πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, που απαρτίζεται από μέλη που δεν έχουν θέσει υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε., η οποία και διεξάγει αυτές. Στην εφορευτική επιτροπή παραδίδεται από το ΔΣ κατάλογος των μελών του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου (κατάλογος εκλογέων).
 • 4.- Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ως ακολούθως: Έκαστος εκλογέας, μετά την διακρίβωση της ταυτότητας του, αναγράφεται στον τηρούμενο πίνακα ψηφισάντων και ακολούθως ρίπτει το ψηφοδέλτιο στην ψηφοδόχο.
 • 5.- Όλα τα ονόματα των υποψηφίων μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου αναγράφονται χωριστά οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και για την Ε.Ε. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα ψηφοδέλτια ρίπτονται στην κάλπη μέσα σε σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή φάκελο. Αυτή κρίνει για την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου και βγάζει το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια καταρτίζει πρακτικό εκλογής κατά σειρά πλειοψηφίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση.
 • 6.- Κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών έκαστος εκλογέας ψηφίζει, για μεν το Δ.Σ. μέχρι επτά ( 7 ) υποψήφιους, για δε την Ε.Ε. μέχρι τρεις (3) υποψήφιους. Η εκλογή πραγματοποιείται με σταυρό προτίμησης.
 • 9.- Η λήξη της ψηφοφορίας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Εφ. Επιτροπής για μια το πολύ ώρα της αρχικά ορισθείσας.
 • 10.- Τακτικά μελή του Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά και αναπληρωματικά μέλη οι δύο επόμενοι κατά σειρά, ενώ τακτικά μέλη της Ε.Ε οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά και αναπληρωματικό μέλος ο επόμενος κατά σειρά. Η σειρά καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος.
 • 11.- Το παλιό Δ.Σ. παραδίδει μέσα σε δέκα (10) μέρες το αργότερο από την ημέρα των αρχαιρεσιών, στο νέο Δ.Σ. όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου  Για την παράδοση υπογράφεται πρωτόκολλο. Μέχρι την παράδοση στο νέο Δ.Σ., το παλιό Δ.Σ. χειρίζεται τα ζητήματα επείγουσας φύσεως.

Αρθρο 10°

 • 1.- Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, που γράφει ολόγυρα την επωνυμία και το έτος ιδρύσεως του (2008 ) και στο μέσον σήμα και την λέξη ΙΡΙΔΑ.
 • 2.- Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται προς την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία περί Σωματείων.

Άρθρο 12°

Το Καταστατικό αυτό περιέχει δώδεκα (12) άρθρα, εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου κατά την συνέλευση της 19-4-2008

Αίγιο την 19-4-2008

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σημείωση.
Το παρόν καταστατικό επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 98/2008 απόφαση Μον. Πρωτ. Αιγίου της 28/11/2008. Καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αιγίου με αριθμό μητρώου 7/2008 την 28/11/2008.
 

Είσοδος μέλους
Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .me.uk domains. Valid XHTML and CSS.