Σάββατο, 15/08/2020

Κοινοποίηση στο facebook

Αρχική -::- Νέα -::- Καταστικό Ομοσπονδίας
Καταστικό Ομοσπονδίας
Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2009 12:34
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Α' ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ

Αρθρο 1

Ιδρύεται Ομοσπονδία μη κυβερνητικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Η ΑΛΚΥΩΝ» με σφραγίδα φέρουσα κυματισμό και παράσταση ΑΛΚΥΟΝΗΣ (πτηνό).

Αρθρο 2 Περιοχή Δράσης -Έδρα

Κορινθιακός κόλπος (περιοχή οικοσυστήματος), με έδρα το Αίγιο.

Αρθρο 3 ΣΚΟΠΟΙ-ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ

α) Η διάσωση, προστασία, και ανάδειξη του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος η καλλιέργεια της πολιτιστικής ιδέας, καθώς επίσης η ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην περιοχή του οικοσυστήματος.

β)Η Οικολογική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής αλλά και η γενικότερη ενημέρωση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, γ) Ο εντοπισμός και ο έλεγχος κάθε θαλάσσιας, ατμοσφαιρικής και επίγειας μορφής ρύπανσης στην Περιοχή δραστηριότητας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. δ) Η συνεπικούρηση στη λήψη μέτρων για την εν γένει καθαριότητα της πε­ριοχής.

ε) Η.παροχή επιστημονικής υποστήριξης στα μέλη της και η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα περιβάλλοντος και χωροταξίας.

ζ) Ο έλεγχος του προγραμματισμού και της εκτέλεσης έργων, αναπτυξιακού χαρακτήρα καθώς και η εκπόνηση, επεξεργασία και υλοποίηση πρόγραμματων προστασίας του περιβάλλοντος και ολοκληρωμένης ανάπτυξης.

η) Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτι-κό και διεθνές επίπεδο, για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την οικολογική προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής του Κορινθιακού κόλπου.

θ)Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και προγραμμάτων κατάρτισης για εκπροσώπους και στελέχη των συλλόγων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

ι) Ενημέρωση δια των Μ.Μ.Ε κλπ για τα συμβαίνοντα ιδίως στα παράλια του Κορινθιακού.

κ) Η προώθηση και υποστήριξη κάθε μορφής συνεργασίας με όλους τους φορείς οικολογικούς ή μη προκειμένου να προαχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί της Ομοσπονδίας.

λ) Η ηθική και υλική, κατά το δυνατόν, ενίσχυση οικολογικών και λοιπών οργανώσεων αειφορικού χαρακτήρα.

μ) Η με κάθε τρόπο συνδρομή και συμπαράσταση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ κατά την ίδρυση νέων οικολογικών οργανώσεων στην περιοχή δραστηριότητας της.

ν) Η συγκρότηση συνομοσπονδίας οικολογικών και λοιπών οργανώσεων αειφορικού χαρακτήρα η οποία θα μπορεί να περιλαμβάνει οργανώσεις του Λεκανοπεδίου της Αττικής και της θεσσαλονίκης μόνον αφού προηγηθεί η συμμετοχή των 3/4 των επαρχιακών οργανώσεων, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να αποφευχθεί ο έλεγχος αυτής της συνομοσπονδίας από οργανώσεις μεγαλουπόλεων όπου η κοινωνική δομή δεν παρέχει την ευχέρεια της διαφάνειας.

ξ)Η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια.

ο)Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων διαλέξεων, ομιλιών, συνεστιάσεων και κάθε είδους εκδηλώσεων, κατά τις οποίες θα γίνεται αναλυτική παρουσίαση των προβλημάτων τοπικού, εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα .

π) Η σύναψη και ανάπτυξη σχέσεων με τις υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος Ελληνικών Υπουργείων με την αντίστοιχη Διεύθυνση της Ε.Ε. καθώς και με Διεθνείς οργανώσεις

ρ) Η συμμετοχή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με την εγγραφή της ως μέλους σε όμοιες ή ομοειδείς Βαλκανικές, Ευρωπαϊκές, παγκόσμιες οικολογικές και λοιπές ενώσεις, συνδέσμους ή ομοσπονδίες αειφορικού χαρακτήρα.

σ)Η επικοινωνία και συνεργασία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με άλλες ελληνικές ή αλλοδαπές οικολογικές οργανώσεις, Ομοσπονδίες, Ενώσεις ή Σωματεία

τ)Η δημιουργία συνομοσπονδιών με άλλες αλλοδαπές ή ελληνικές ομοσπονδίες με τον περιορισμό της παραγράφου (ν) του παρόντος άρθρου,

υ) Η έκδοση οικολογικών εντύπων, περιοδικών, συγγραμμάτων, κανονισμών, οδηγιών και προκηρύξεων για την ενημέρωση των πολιτών.

 

Η κατασκευή, διαμόρφωση, αγορά ή και μίσθωση, (σε οποιοδήποτε σημείο του Κορινθιακού) εκτάσεων ή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που συμβάλλουν στην υλοποίηση των επιδιώξεων μας. χ) Η σύσταση κάθε είδους Επιτροπών, Επιστημονικών ή μη

ψ) Κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην παραγωγή και ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης και της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας.

ω) Σύσταση Γραμματείας με πρόσληψη προσωπικού ωρομισθίου ή μη

 

Β' ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΛΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αρθρο 4

ΜΕΛΗ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Στην ομοσπονδία συμμετέχουν οι σύλλογοι που από το καταστατικό τους και την δράση τους προκύπτει η προσπάθεια για την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος η γενικότερα με της ενέργειες τους αποβλέπουν σε μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη που συνοπτικά ορίζεται ως «Η σε υπερτοπικό και τοπικό επίπεδο οικονομική, κοινωνική ,πολιτική, πολιτισμική και τεχνική ΑΝΑΠΤΥΞΗ η οποία μπορεί να υπάρξει μόνον όταν τελείται σε διαλεκτική αρμονία και με σεβασμό πάντα στον άνθρωπο στις προαιώνιες ευγενείας του αξίες και στο όλο φυσικό και πολιτισμικό του περιβάλλον, στο οποίο αυτός εντάσσεται ειρηνικά και δημιουργικά ως αναπόσπαστο και όχι ως κυρίαρχο μέρος του.»

Οι σύλλογοι πρέπει να έχουν την έδρα τους η μέρος της δραστηριότητας τους στον χώρο που επηρεάζει τον Κορινθιακό κόλπο ή επηρεάζεται από αυτόν. Τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι όλα τακτικά.

 

Αρθρο 5 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

 1. α) Τακτικά είναι όσα σωματεία μέλη αναγνωρίστηκαν και κηρύχθηκαν ως τέτοια με απόφαση του Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ επι-φυλάσσει, το δικαίωμα να απορρίψει κατά την πρώτη μετέπειτα σύνοδο, τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο ή εφόσον συντρέχουν περιπτώσεις λύματος τους σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

  β)Ο αριθμός των τακτικών μελών είναι απεριόριστος.

  γ)Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν με ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον είναι οικονομικώς τακτοποιημένα απέναντι της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

  δ) Τα ιδρυτικά σωματεία-μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ έχουν τα ίδια ως άνω δικαιώματα κατά τις Γενικές Συνελεύσεις αυτής, εφ' όσον πληρούν την προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου.

 1. Ή ιδιότητα του μέλους του Σωματείου δεν επιδέχεται μεταβίβαση ή αντιπροσώπευση.

   

Αρθρο 6

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα μέλη μπορεί να είναι πολιτιστικά σωματεία ή φυσικά πρόσωπα, που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες, προάγουσες τους σκοπούς της ομοσπονδίας και η έγκριση εγγραφής τους λαμβάνεται με πλειοψηφία, των τριών τετάρτων 3/4 μελών Δ.Σ. των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται ούτε υποχρεούνται σε εγγραφή και συμβολική καταβολή συνδρομής. Ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου απονέμεται σε ένα μόνο πρόσωπο ισοβίως. Η ιδιότητα του Επιτίμου Προέδρου παύει με το θάνατο ή την παραίτηση του. Μόνο ο επίτιμος Πρόεδρος μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των Γενικών Συνελεύσεων με αναφαίρετο δικαίωμα να εκφέρει τη γνώμη του, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου κατ'αυτές.

 

Αρθρο 7 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

   

 1. Σωματείο που επιθυμεί να γίνει μέλος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ πρέπει να απευθύνει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα συνοδεύεται από:

   

  α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο θα προκύπτει η ημερομηνία δημοσίευσης και ο αριθμός μητρώου του.

  β) Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, με την οποία το σωματείο έχει αναγνωρισθεί.

  γ) Ακριβές απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του υποψηφίου σωματείου-μέλους, που θα περιέχει έγκυρη απόφαση για την εγγραφή του στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

  δ) Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου.

  ε) Έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία όπως στην παραπάνω περίπτωση, των διορισμένων έναντι της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ αντιπροσώπων του σωματείου, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, μαζί με ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό συνεδριάσεως του αρμοδίου οργάνου που τους εξέλεξε.

  η) Το ποσό της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.

  θ) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία το σωματείο, θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και προσχωρεί στο ισχύον Καταστατικό, τον Εσωτερικό και άλλους τυχόν Κανονισμούς καθώς και τις μέχρι τότε εκδοθείσες αποφάσεις των οργάνων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

  ι)Έγκριση ή μη απόρριψη από την Γ.Σ. των νέων εγγεγραμμένων μελών με απλή πλειοψηφία

  2.- α) Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής του Σωματείου μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της με αιτιολογημένη, απόφαση του, που την κοινοποιεί στο Σωματείο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την λήψη της. Τυχόν παράλειψη της Ομοσπονδίας να πάρει απόφαση και να την κοινοποιήσει μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ισοδυναμεί με απόρριψη της αίτησης.

β) Σε περίπτωση που η εγγραφή του απορρίφθηκε το ενδιαφερόμενο Σωματείο έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη επόμενη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας με έγγραφη αίτηση του που κατατίθεται στο Δ.Σ.

γ) Στην σχετική συζήτηση που γίνεται στη Γ.Σ. πριν από την ημερήσια διάταξη, δικαιούται να μετέχει και το ενδιαφερόμενο σωματείο με δύο (2) εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 8 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1.-Οποιοδήποτε μέλος της ομοσπονδίας διαγράφεται από τη δύναμη της στις

εξής περιπτώσεις :

α) Μετά από έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ότι αποχωρεί.

β) Αν διαγραφεί από τα βιβλία των σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου, όπου είχε εγγραφεί.

γ) Αν παραβιάζει συστηματικά τις διατάξεις του Νόμου.

του Καταστατικού και Εσωτερικού Κανονισμού της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

δ) Αν με τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων ή και ενεργών μελών του

αποδεδειγμένα ζημιώνει τους σκοπούς και επιδιώξεις της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

ε) Αν δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα και πέρα από έξι (6) μήνες τις συνδρομές

του και προειδοποιήθηκε με συστημένη επιστολή ή εξώδικη όχληση γι'αυτό.

στ) Αν, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, δεν έλαβε μέρος και δεν

ψήφισε σε δύο (2) συνεχόμενες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ) Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και η Γενική Συνέλευση λάβει απόφαση για

την αποβολή του.

2.- Η διαγραφή του σωματείου-μέλους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών της, στα οποία δεν περιλαμβάνεται το υπό διαγραφή μέλος, μετά από προηγούμενη πρόταση του Διοικητικού της Συμβουλίου ή του ενός τρίτου (1/3) των εχόντων δικαίωμα ψήφου σωματείων-μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και ακρόαση του υπό διαγραφή σωματείου-μέλους στην εν λόγω Γενική Συνέλευση

3.- Το σωματείο-μέλος που με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησε ή διαγράφηκε από τη δύναμη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι σ'αυτήν για τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει εφ'όσον ήταν μέλος της.

4.- Σωματείο που διαγράφηκε δεν μπορεί να ξαναεγγραφεί, παρά μόνο μετά από απόφαση της Γ.Σ.

 

Αρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη που συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού, στους διάφορους κανονισμούς και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της και να ελέγχουν κάθε πράξη των οργάνων της.

Μόνο οι εκπρόσωποι των τακτικών μελών έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ καθώς και το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα απλής παράστασης χωρίς ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

 

'Ολα τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ υποχρεούνται σε καταβολή ποσού για δικαίωμα εγγραφής καθώς και στην καταβολή ετήσιας συνδρομής. Το ύψος και οι λεπτομέρειες καταβολής των ποσών αυτών θα καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και με δικαίωμα ψήφου μελών της. Τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ έχουν υποχρέωση να μετέχουν στις συνεδριάσεις της γενικής Συνέλευσης. Η αδικαιολόγητη απουσία αποτελεί λόγο διαγραφής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο οκτώ (8) του παρόντος.

1.- Κάθε ταμειακά τακτοποιημένο μέλος της Ομοσπονδίας έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) διατηρεί τη διοικητική και οικονομική του αυτονομία.

β) συμμετέχει στην διοίκηση και τον έλεγχο των πράξεων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ σύμφωνα με το παρόν καταστατικό

γ) διατηρεί την αυτονομία των επιδιώξεων του, εφόσον αυτές δεν συγκρούονται με τα συμφέροντα, τις επιδιώξεις ή την τακτική της ομοσπονδίας,

δ) επικαλείται την συμπαράσταση, καθώς και την ηθική και οικονομική ενίσχυση της ομοσπονδίας.

ε) αποχωρεί από την Ομοσπονδία με τις εξής προϋποθέσεις και όρους:

αα) όταν υπάρχει σχετική απόφαση από την Γ.Σ. των μελών του.

ββ) όταν υποβάλλει σχετική αίτηση που μνημονεύει και την παραπάνω απόφαση.

γγ) όταν παραιτείται από κάθε δικαίωμα πάνω στην περιουσία της Ομοσπονδίας.

δδ) όταν παραμένει υπόχρεο για τις εισφορές του διαστήματος που υπήρξε μέλος της Ομοσπονδίας.

εε) όταν παραμένει υπεύθυνο απέναντι στην Ομοσπονδία για οικονομικές υποχρεώσεις, που είχαν αναληφθεί όσο ήταν μέλος της. στ) ν' αναγράφουν στην επωνυμία τους την φράση «μέλος» της Ομοσπονδίας

2.- Τα μέλη της Ομοσπονδίας έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

α) να τηρούν το καταστατικό της Ομοσπονδίας.

β) να καταβάλλουν τις οφειλόμενες εισφορές.

γ) να ανακοινώνουν αμέσως στην Ομοσπονδία κάθε αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ., των αντιπροσώπων τους στην Ομοσπονδία και του καταστατικού του. δ/σε γενικά θέματα να μην ενεργούν μεμονωμένα, εκτός εάν η Ομοσπονδία αποφάσισε να μην επιληφθεί.

ε) να ανακοινώνουν στην Ομοσπονδία όλες τις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων του, εφόσον ζητηθούν από αυτή και να παρέχουν κάθε στοιχείο που τους ζητείται από τα όργανα της Ομοσπονδίας, με την προϋπόθεση ότι θα δικαιολογείται η χρησιμότητα του για την Ομοσπονδία.

στ/να επιδιώκουν την συνεργασία και συμπαράσταση της Ομοσπονδίας σε κάθε ενέργεια τους.

ζ) να αποφεύγουν κάθε ενεργειακή εκδήλωση που θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα των μελών της Ομοσπονδίας ή έρχεται σε σύγκρουση με τις αποφάσεις των οργάνων της.

 

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΡΓΑΝΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρθρο 10 ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Τα όργανα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι τα εξής:

- Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών.

- Το διοικητικό Συμβούλιο.

- Η Ελεγκτική Επιτροπή.

- Κάθε άλλη Επιτροπή που προβλέπει ο Νόμος, καθώς και όσες κριθούν αναγκαίες και συσταθούν για τους σκοπούς της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. Οι Επιτροπές ιδρύονται και συγκροτούνται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Οι αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες, καθήκοντα και λειτουργίες των Επιτροπών της Ομοσπονδίας, πλην εκείνων που ιδρύονται από το Νόμο, καθορίζονται από το καταστατικό ή και τον Εσωτερικό ή άλλους Κανονισμούς ή και τις εκάστοτε ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της. Μέχρι να εκδοθούν οι παραπάνω αποφάσεις η και κανονισμοί, οι αποφάσεις των Επιτροπών αυτών εξαρτώνται από την έγκριση ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας

Οι πρόσφυγες κατά των αποφάσεων οποιουδήποτε οργάνου της ομοσπονδίας ασκούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζει το παρόν Καταστατικό ο Κανονισμός και ο Νόμος.

 

Α' ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 11 ΑΝΓΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και σημαντικότερο όργανο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ της οποίας τις αποφάσεις εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ απαρτίζεται από τους διορισμένους αντιπροσώπους των τακτικών σωματείων-μελών.

Κάθε τακτικό μέλος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από δύο (2) αντιπροσώπους τακτικούς, εάν ο αριθμός μελών στα μητρώα του σωματείου είναι μέχρι 100 και από τρεις (3), εάν ο αριθμός είναι πλέον των 100 και που σε περίπτωση κωλύματος τους αναπληρώνουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

Οι αντιπρόσωποι του σωματείου-μέλους, τακτικοί και αναπληρωτές διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα τακτικά μέλη του κάθε σωματείου δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής συνέλευσης. Εξαιρετικώς, τα σωματεία που καθίστανται τακτικά κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, έχουν το δικαίωμα να διορίσουν τους αντιπροσώπους τους μόλις εγγραφούν στη δύναμη των τακτικών μελών της Ομοσπονδίας και ψηφίζουν για κάθε θέμα στη Γενική Συνέλευση κόμη και πριν επικυρωθούν τα περιέχοντα την απόφαση εγγραφής Πρακτικά της.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που δεν είναι αντιπρόσωποι καθώς και όσοι έχουν διατελέσει Πρόεδροι αυτού, καλούνται και μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι δαπάνες μετακινήσεως των διοριζόμενων αντιπροσώπων και αναπληρωτών των σωματείων - μελών βαρύνουν τα σωματεία που εκπροσωπούν. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Οι τακτικοί αντιπρόσωποι των μελών της Ομοσπονδίας αντικαθίστανται από τους αναπληρωτές τους στις εξής περιπτώσεις: Αν παραιτηθούν . Αν κωλύονται

Αν το αντιπροσωπευόμενο σωματείο-μέλος ανακαλέσει την εντολή με έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ δύο (2) μέρες τουλάχιστον πριν από την κοινοποίηση.

Επιτρέπεται ο διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ως αντιπροσώπου του.

Στις Γενικές Συνελεύσεις της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μπορούν να συμμετέχουν μαζί με τους τακτικούς αντιπροσώπους των μελών και οι αναπληρωτές, χωρίς οι τελευταίοι, στην περίπτωση αυτή, να ψηφίζουν, καθώς επίσης και οι Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

 

Άρθρο 12

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Οι Γενικές Συνελεύσεις της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται μέσα στο χρονικό διάστημα Μαρτίου-Απριλίου κάθε έτους, ενώ οι έκτακτες , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε κριθεί απ' αυτό ότι συντρέχει έκτακτη ή επείγουσα περίπτωση ή και σε κάθε περίπτωση αν ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των εχόντων ψήφου μελών, της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με έγγραφη αίτηση, που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει με τρόπο συγκεκριμένο και ορισμένο τα θέματα για συζήτηση. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτη-σης. Σε περίπτωση που δεν εισακουσθεί από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ η πιο πάνω αίτηση της μειοψηφίας του 1/3 των μελών για σύγκληση Γενικής Συνέλευ-σης, αυτά δικαιούνται να προσφύγουν στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, μόλις περάσουν (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης, και να ζητήσουν απ' αυτό τη νόμιμη εξουσιοδότηση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Αρθρο 13 ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν οι αντιπρόσωποι των μισών από τα έχοντα δικαιώματα ψήφου σωματεία-μέλη.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση καλείται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε οκτώ (8) μέρες το αργότερο από τη χρονολογία της πρώτης που ματαιώθηκε. Στην περίπτωση αυτή συνεδριάζει έγκυρα με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή και στο παρόν Καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή και του Εσωτερικού και άλλων Κανονισμών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ απαιτείται απαρτία του μισού πλέον ενός των δικαιουμένων ψήφου αντιπροσώπων των σωματείων-μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των δικαιουμένων ψήφου μελών και αυξημένη πλειοψηφία επίσης των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Σε περίπτωση λήψης απόφασης για διάλυση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ απαιτείται αυξημένη απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) των δικαιουμένων ψήφου μελών και αυξημένη πλειοψηφία επίσης των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Αρθρο 14

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Τα μέλη προσκαλούνται για να λάβουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις με επιστολή που τους αποστέλλεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιέχει υποχρεωτικά την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο συνεδρίασης αυτής και τυχόν επαναληπτικής και τα προς συζήτηση θέματα. Όταν πρόκειται για τακτική Γενική Συνέλευση, στην πρόσκληση επισυνάπτονται ακριβή αντίγραφα από τον απολογισμό της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ του τελευταίου έτους και τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, Για να εισαχθεί προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση πρόταση ή εισήγηση σωματείου-μέλους, πρέπει αυτή να έχει γνωστοποιηθεί στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ δύο (2) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με φανερή ή μυστική ψηφοφορία.

Για προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση μπορεί να παίρνει αποφάσεις με μυστική ψηφοφορία.

Σε περίπτωση, που λόγω του προχωρημένου της ώρας, γίνεται δύσκολη η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων αντιπροσώπων για την ώρα και τόπο συνέχισης αυτής της συνεδρίασης σε επόμενη μέρα.

Αρθρο 15 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 


 


Η Γενική Συνέλευση των μελών, τακτική ή έκτακτη, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε υπόθεση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ αν δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο ή και το παρόν Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής ιδιότητες : Επιδιώκει την εκλογή των Διοικητικών Συμβούλων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με τρόπο ώστε να εναλλάσσονται στην προεδρία όλα τα τακτικά μέλη αυτής. Αποφασίζει, με την προβλεπόμενη από την παράγραφο του άρθρου του παρόντος απαρτία και πλειοψηφία, για την έγκριση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εσωτερικού ή και άλλων Κανονισμών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και τροποποιήσεων τους, οι οποίοι ρυθμίζουν την οργάνωση της, Εκλέγει ανά τριετία Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού. Αποφασίζει για την ψήφιση του Προϋπολογισμού.
Αποφασίζει για την έγκριση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού δραστηριοτήτων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Αποφασίζει για την έγκριση των πεπραγμένων των απερχομένων Διοικητικών Συμβουλίων και για την απαλλαγή τους ή μη από τυχόν ευθύνη. Καθορίζει για την εγγραφή ως τακτικών και επίτιμων μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ όσων τακτικών και επίτιμων μελών της συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το Νόμο προϋποθέσεις. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, αποτελούμενη από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

Αποφασίζει για τη συμμετοχή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ως μέλους σε τριτοβάθμια ένωση ή οργάνωση ή συνομοσπονδία της ημεδαπής ή και αλλοδαπής. Αποφασίζει για τη διάλυση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Εγκρίνει, τροποποιεί, ακυρώνει ή απορρίπτει μερικά ή στο σύνολο τους τις προτάσεις ή και τις εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Αποφασίζει για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ' αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της, οι οποίοι εκλέγονται για το σκοπό αυτό πριν από την έναρξη κάθε συνεδρίασης.

 

Ε' ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 16 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά.

Τα αναπληρωματικά μέλη πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτοικοι της περιοχής

του Κορινθιακού Κόλπου.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, τα οποία υποχρεούνται να ορίζουν έναν από τους αντιπροσώπους τους στην Γενική Συνέλευση και ως υποψήφιο για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η θητεία του κάθε Διοικητικού Συμβουλίου είναι 2ετής και τα μέλη του, τακτικά και αναπληρωματικά, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς μισθό.

Το Διοικητικό συμβούλιο, συγκροτείται αυθημερόν και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τους δύο αντιπροέδρους Α και Β, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων.

Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ πρέπει οπωσδήποτε να είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν και οι τεχνικοί σύμβουλοι της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.Σε έκτακτες περιπτώσεις επαπειλούμενων σοβαρών τοπικών οικολογικών προσβολών και όταν δεν εκπροσωπείται η τοπική οικολογική οργάνωση στο Δ.Σ., η Γ.Σ. επιδιώκει την εκπροσώπηση της οργάνωσης αυτή με κάθε νόμιμο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 17

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία για λήψη απόφασης, όταν παρευρίσκονται κατά τη συνεδρίαση του τουλάχιστον τα μισά μέλη του πλέον ενός, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τέσσερα (4) μέλη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του κατά τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στο επόμενο στο επόμενο άρθρο του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, αν ο τελευταίος προεδρεύει σε αναπλήρωση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 18 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Ο Γενικός Γραμματέας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Ειδικός Γραμματέας ή και στην ανάγκη οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο τηρεί περιληπτικές σημειώσεις των πρακτικών της συνεδρίασης (θέμα, εισήγηση, συζήτηση, απόφαση και τυχόν σοβαρή διαφωνία, ότι ζητηθεί). Τα πρακτικά καθαρογράφονται κανονικά αναπτυγμένα και υπογράφονται από τους παρόντες το αργότερο μέχρι την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Αυτούσιο το περιεχόμενο του καθαρογραμμένου πρακτικού καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που σε κάθε πράξη υπογράφουν οι παρόντες στη συνεδρίαση και στο τέλος υπογράφει ο Πρόεδρος.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστές και προ της καθαρογραφής και υπογραφής των πρακτικών εάν την ευθύνη αναλάβει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

Με έγγραφη αίτηση απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ οποιουδήποτε έχει και αποδεικνύει έντονο συμφέρον σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μπορεί ο αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών να χορηγήσει των περιληπτικώς τηρηθέντων πρακτικών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εκτελούνται με τη φροντίδα του Προέδρου του ή άλλου μέλους του που ορίζεται εκάστοτε με την ίδια απόφαση.

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγραφών αυτού του άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως για τη σύνταξη πρακτικών και έκδοση αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των διαφόρων Οργάνων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 19 ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον κάθε δύο (2) μήνες και εκτάκτως, αν υπάρχει ανάγκη και το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον μέλη.

Το Δ.Σ. επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και έχει μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

Αποφασίζει για την έγκριση εγγραφής των νέων σωματείων στη δύναμη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ τακτικών ή επίτιμων μελών.

Αποφασίζει για τη σύσταση και συγκρότηση των κάθε είδους Επιτροπών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων μεταξύ της ΟΜΟ-ΣΠΟΝΔΙΑΣ και τρίτων.

Λαμβάνει αποφάσεις και επιφέρει λύσεις σε όλα τα κατεπείγοντα ζητήματα που δεν επιδέχονται αναβολή ή καθυστέρηση και παρουσιάστηκαν σε χρονικό διάστημα που απέχει αρκετά από τη συνεδρίαση της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης, ενημερώνοντας στην συνέχεια αυτήν.

Εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση κάθε αναγκαία συμπλήρωση ή και τροποποίηση του Καταστατικού, του Εσωτερικού και άλλων Κανονισμών κάθε είδους Προγραμμάτων, επιμελούμενο για κάθε σχετική προεργασία και προπαρασκευή.

Απονέμει τιμητικές διακρίσεις, τίτλους, βραβεία ή έπαθλα. Εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή σωματείων-μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Ιδρύει και συγκροτεί τις Τοπικές Επιτροπές.

Αποφασίζει για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή και υποθήκης σε ακίνητα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει σε οποιοδήποτε μέλος του και στις διάφορες Επιτροπές, συγκεκριμένες εξουσίες και αρμοδιότητες και να τις αφαιρεί ή ανακαλεί,

Γενικά, λαμβάνει και εφαρμόζει κάθε μέτρο για τη διοικητική, διαχειριστική, τεχνική και καταστατική πληρότητα της οργάνωσης.

1.-Σε ενδεχόμενη παρατυπία μέλους της Ομοσπονδίας το Δ.Σ. με απόφαση του δύναται να προβαίνει στις εξής ενέργειες:

α/σύσταση, β/έγγραφη παρατήρηση γ/αυστηρά επίπληξη, δ/αναστολή συμμετοχής στις Γ.Σ. επί εξάμηνο και ε/οριστική διαγραφή

2.-Το Δ.Σ., πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση για να επιβάλει ποινή, υποχρεούται να καλέσει εγγράφως το μέλος να απολογηθεί, με πρόσκληση στην οποία θέτει δεκαήμερη (10) προθεσμία.

3.-Καμία ποινή δεν μπορεί να επιβληθεί και σε κανέναν χωρίς προηγούμενη κλήση αυτού σε απολογία.

4.-Όλες ανεξαιρέτως οι ποινές, ιδιαίτερα αυτή της οριστικής διαγραφής, πρέπει να εγκριθούν από την τακτική Γ.Σ., στην οποία καλούνται εγγράφως όσοι διαγράφτηκαν. Αν η Γ.Σ. δεν εγκρίνει την διαγραφή τους, τότε η διαγραφή τους θεωρείται άκυρη.

Αρθρο 20

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιαίτερα καθήκοντα και αρμοδιότητες έχουν οι αναφερόμενοι στα επόμενα άρθρα.

Αρθρο 21

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις παρακάτω, μεταξύ άλλων. αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Καταρτίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης,

γ) Συντάσσει μαζί με το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού και το θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ)Υπογράφει και επικυρώνει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα, διπλότυπα εισπράξεων, τιμολόγια και άλλα παραστατικά στοιχεία. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές τραπεζικές και εν γένει αξιόγραφα πάντοτε για λογαριασμό της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

στ) Υπογράφει κάθε είδους ενοχικές και εμπράγματες συμβάσεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε σχετική απόφαση, όπως μίσθωσης, δανείου παραχώρησης υποθήκης, συναίνεσης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, προσύμφωνο, εργολαβικό και εν γένει οποιωνδήποτε δικαιοπραξιών. ζ) Ενεργεί για την είσπραξη πάσης φύσεως απαιτήσεων της τελευταίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Ανοίγει διαχειρίζεται και κλείνει κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ σε ΕΥΡΩ ή σε συνάλλαγμα και δια του Ταμία αναλαμβάνει ή αποσύρει χρηματικά ποσά από τις καταθέσεις της σε Τράπεζες ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της, και επίσης εισπράττει τραπεζικές επιταγές ή εντολές σε διαταγή της, εξοφλεί ή μεταβιβάζει ή εκχωρεί οποιαδήποτε απαίτηση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα χρεόγραφα.

η) Εκπροσωπεί την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού, ποινικού Δικαστηρίου οποιοδήποτε βαθμού ακόμα και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού και οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού, ασφαλιστικού φορέα, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον κάθε αρχής , δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, αθλητικής, οικονομικής, φορολογικής.

θ) Εγχειρίζει μηνύσεις, εγκλήσεις και κάθε είδους ενστάσεις και προσφυγές, ασκεί οποιοδήποτε τακτικό ή και έκτατο ένδικο μέσο κατ' αποφάσεων δικαστηρίων πολιτικών, διοικητικών, πειθαρχικών και ποινικών ή και κατ' αποφάσεων κάθε είδους Επιτροπών, διορίζει έναν ή περισσότερους πληρεξούσιους δικηγόρους για λογαριασμό της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με ειδικές εντολές για συγκεκριμένες πληρεξουσιότητες, για τις οποίες προηγουμένως έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο.

ι)Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του, μπορεί να εκποιεί κινητά πράγματα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ εφόσον από άλλες διατάξεις του Καταστατικού ή και του Νόμου δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαγόρευση.

ία) Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και την εξερχόμενη αλληλογραφία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

ιβ)Εποπτεύει με κάθε μέσο σε όλες τις εργασίες της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και έχει το δικαίωμα εν ελέγχει κάθε λειτουργία της, επιμελούμενος για κάθε θέμα διοίκησης και διαχείρισης της καθώς και για την εκτέλεση των κάθε είδους αποφάσεων των Οργάνων και επιτροπών της.

 

Αρθρο 22 ΑΝΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Καθένας από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Αρθρο 23 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις παρακάτω, μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες:

α) Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού.

β) Τηρεί από τα προβλεπόμενα στο 30° άρθρο του παρόντος βιβλία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ που είναι τα εξής:

αα) Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

ββ) Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γγ) Πρωτοκόλου αλληλογραφίας.

γ) Υπογράφει και επικυρώνει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκδίδει μαζί με τον Πρόεδρο αντίγραφα ή αποσπάσματα τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό.

δ) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και την εξερχόμενη

λογραφία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

ε) Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα θέματα της σ'αυτό.

στ) Τηρεί με ευθύνη του τα έγγραφα και τη σφραγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

 

Αρθρο 24 ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά και αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα σε όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Αρθρο 25 ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις παρακάτω, μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες:

α) Τηρεί τα στοιχεία που ορίζει ο φορολογικός νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, σχετικά με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες. Ειδικότερα, τηρεί με ευθύνη του, μεταξύ άλλων, βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρεί όλες τις δοσοληψίες της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και αποδίδει λογαριασμό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Εισπράττει, με απόδειξη, κάθε έσοδο και εισφορά, συνδρομή, δικαίωμα εγγραφής μέλους, κληροδότημα, χορηγία και δωρεά που γίνονται προς την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

γ) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα χρηματικά εντάλματα, διπλότυπα εισπράξεων, τιμολόγια και άλλα παραστατικά στοιχεία, καθώς και κάθε αιτούμενο έγγραφο, προκειμένου να γίνει ανάληψη χρημάτων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ από οποιαδήποτε Τράπεζα ή οποιαδήποτε άλλης μορφής πιστωτικό ίδρυμα.

δ) Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού και Απολογισμού.

Αν το κώλυμα για οποιαδήποτε αιτία διαρκέσει περισσότερο από τρεις (3) μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην αντικατάσταση του.

 

 

Αρθρο 26 ΠΑΥΣΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του, αποβάλλει αυτοδικαίως και χωρίς άλλες διατυπώσεις την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του Δ.Σ. και αφού δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Στην παραπάνω περίπτωση καθώς και όταν για οποιοδήποτε λόγο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακληθεί ή παυθεί ή αποχωρήσει απ'αυτό αναπληρώνεται από τον κατά σειρά εκλεγμένο αναπληρωματικό σύμβουλο. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραβαίνει συστηματικά τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του ή και το Καταστατικό ή και Εσωτερικό Κανονισμό ή και το Νόμο, με συνέπεια να μην προωθούνται οι σκοποί και οι επιδιώξεις της Ο-ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ καθώς επίσης και αν δεν πραγματοποιήσει δυο (2) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις, μπορεί το ένα τρίτο (1/3) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση την παύση ολοκλήρου ή μελών του και πριν από τη λήξη της θητείας τους. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί ολόκληρο ως σώμα, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει προηγουμένως Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου του παρόντος, κατά την οποία και θα θέσει το θέμα της παραίτησης του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, τότε μπορεί να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ίδιο παραπάνω άρθρο.

 

ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΡΟΙ

Αρθρο 27 ΒΙΒΛΙΑ

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία :

α) Μητρώου μελών όπου αναγράφονται με αύξοντα αριθμό: Η πλήρης επωνυμία του σωματείου-μέλους, όπως αναγνωρίστηκε από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Ο αριθμός απόφασης αναγνώρισης του από το Πρωτοδικείο. Το ονοματεπώνυμο και τα πλήρη στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του". Το ονοματεπώνυμο και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου και αναπληρωτή του έναντι της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Η διεύθυνση (με ταχυδρομικό κώδικα) και η περιοχή της έδρας του. Τα τηλεφωνά του, fax κλπ. Διάφορες παρατηρήσεις.

β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων-μελών, όπου καταχωρίζονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων (τακτικών και εκτάκτων).

γ) Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., όπου καταχωρούνται τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής, όπου καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και οι Εκθέσεις Ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. ε)Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι διενεργούμενες εισπράξεις και οι πληρωμές.

στ) Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, όπου καταχωρίζεται η ημερομηνία, η προέλευση και συνοπτικά το περιεχόμενο των εισερχομένων στην και εξερχόμενων από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ εγγράφων,

ζ) Περιουσίας, στο οποίο αναφέρονται τα περιουσιακά στοιχεία. Εκτός από τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, μπορεί να πληροφορείται για το περιεχόμενο των τηρουμένων βιβλίων της οποιασδήποτε έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον. Η πληροφόρηση γίνεται πάντοτε εγγράφως από τον αρμόδιο και υπεύθυνο για την τήρηση του βιβλίου με συνυπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και μόνο αν υποβληθεί προηγουμένως έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου απευθυνόμενη προς την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Απαγορεύεται η λήψη αντιγράφου ολοκλήρου του βιβλίου Πρακτικών οποιουδήποτε Οργάνου.

 

Αρθρο 28 ΠΟΡΟΙ

Πόροι της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής κάθε σωματείου-μέλους από 29,35 ΕΥΡΩ.

β) Οι ετήσιες συνδρομές από 58,69 ΕΥΡΩ και τυχόν εθελοντικές εισφορές ή 15% των εισπράξεων των επί μέρους οργανώσεων από τις εισφορές των μελών της.

γ) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας (έσοδα από μίσθωση ακινήτου κ.λ.π).

δ)Τα έσοδα από δωρεές κληρονομιές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, εορτές συ-

νεστιάσεις, εκδηλώσεις, λαχειοφόρες αγορές κλπ.

ε) Οι έκτακτες εισφορές των μελών του για την αντιμετώπιση απροόπτων ή επειγόντων προβλημάτων. στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους του άρθρου και του άρθρου του παρόντος, καθορίζεται εκάστοτε το ύψος του ποσού του δικαιώματος εγγραφής των μελών καθώς και των συνδρομών τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ υποχρεούται να καταθέτει σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος ή Ε.Ε. λογαριασμό στο όνομα της την περιουσία της που έχει σε μετρητά.Τα κατατιθέμενα ποσά μπορούν να αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του παρόντος.

 

Ζ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Αρθρο 29 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΙΗ

Κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τη Γενική Συ-νέλευση και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή καθώς και δύο (2) αναπληρωματικά αυτής μέλη.

Ως μέλη της Εκλέγονται όσοι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνους που εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο. Για τον έλεγχο συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Η Ελεγκτική επιτροπή υποχρεούται να πραγματοποιεί οικονομικό έλεγχο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τα όργανα της ΟΜΟ-ΣΠΟΝΔΙΑΣ ή και από το ένα τρίτο (1/3) σωματείων-μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

Έλεγχος κάθε είδους βιβλίων που περιέχουν τις δοσοληψίες της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, καθώς και οποιαδήποτε έγγραφα οικονομικού ή διαχειριστικού περιεχομένου αυτής μπορούν να γίνονται κατά εξάμηνο. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία για λήψη αποφάσεων όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο (2) μέλη της και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

 

Αρθρο 30

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελές προεδρείο το οποίο για την Γενική Συνέλευση πριν τις εκλογές είναι και Εφορευτική Επιτροπή. Οι Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται κάθε (2) χρόνια και της Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο (2) χρόνια κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου και συγκεκριμένα αμέσως μετά την περάτωση της συζητήσεως και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη.

Το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όσα μέλη ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο του παρόντος. Οι υποψήφιοι, ένας από κάθε οικολογική οργάνωση υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έγγραφες αιτήσεις την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει δύο πίνακες των υποψηφίων, δηλαδή ένα για τους υποψηφίους του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλο για τους υποψηφίους της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με 1-3 σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και 1-2 για την Ελεγκτική Επιτροπή.

1.-Για την εξασφάλιση συμμετοχής περισσοτέρων Σωματείων-μελών στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα, περιορίζεται ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σ'ένα (1) για κάθε Σωματείο μέλος. Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του αριθμοί των μελών του Δ.Σ. εξαιτίας του περιορισμού της προηγούμενης διάταξης, ο αριθμός των συμβούλων που προέρχονται από το ίδιο το Σωματείο αυξάνεται σε δυο [2] ή και τρεις [3] αν τούτο απαιτείται από τις περιστάσεις.

2.-Το παλαιό Δ.Σ. παραδίδει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τις Αρχαιρεσίες στο νέο Δ.Σ. όλα τα περιουσιακά και λοιπά έγγραφα στοιχεία της Ομοσπονδίας. Για την παράδοση, συντάσσεται πρωτόκολλο. Στο διάστημα μέχρι την παράδοση, το παλαιό Δ.Σ. χειρίζεται μόνο θέματα ή ζητήματα επείγουσας φύσεως.

 

 

Αρθρο 31 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έργο της Εφορευτικής επιτροπής είναι η προπαρασκευή και διενέργεια των αρχαιρεσιών και η εκδίκαση, αμέσως μετά το πέρας της διαλογής των ψήφων κάθε είδους ενστάσεων κατά του κύρους εκλογών, με συνοπτική διαδικασία και βάσει αποδεικτικών στοιχείων, κατά το δυνατό εγγράφων και η ανακήρυξη των επιτυχόντων και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. Η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής που εκδόθηκε επί των παραπάνω ενστάσεων είναι τελεσίδικη.

 

Αρθρο 32

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ -ΜΕΛΩΝ

Όλα τα σωματεία-μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ υποχρεούνται μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους να γνωστοποιούν στη γραμματεία τις κάθε τυχόν μεταβολές του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού, των νομίμων εκπροσώπων και αντιπροσώπων τους, υποβάλλοντας σ'αυτήν τα σχετικά τροποποιημένα έγγραφα (καταστατικά, πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων κ.λ.π) σε επίσημο αντίγραφο.

 

Αρθρο 33 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατ'εξαίρεση των όσων ορίζονται στα περί Διοικητικού συμβουλίου άρθρα του παρόντος, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ μέχρι να εκλεγεί νόμιμα από τη Γενική Συ-νέλευση το πρώτο Διοικητικό της Συμβούλιο και ωσότου περατωθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης της από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και οι λοιπές διατυπώσεις δημοσίευσης της, θα διοικείται από την εξής πενταμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή:

Η εν λόγω επιτροπή υποχρεούται μέσα σ'ένα (1) μήνα από τότε που θα γίνει η εγγραφή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη των πρώτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της; Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

Αρθρο 34

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ έχει σχήμα στρογγυλό. Στο κέντρο αυτής υπάρχει παράσταση κυματοειδής. Στην περιφέρεια της είναι γραμμένη η επωνυμία ή σύντμηση της και το έτος ιδρύσεως της (1995) και Η ΑΛΚΥΩΝ

Αρθρο 35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.-Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος, των άρθρων 78-106 Αστικού Κώδικα και των εκάστοτε ισχυόντων Νόμων περί Σωματείων και Ομοσπονδιών.

Όλα τα μέλη [τακτικά] έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται, με την συναίνεση όλων.

3.-Ο διαχειριστικός έλεγχος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ αρχίζει από την ημέρα εκλογής του νέου Δ.Σ. και λήγει με την έγκριση της λογοδοσίας από την Γ.Σ.

4.-Σε περίπτωση διαλύσεως της Ομοσπονδίας, η περιουσία της διατίθεται όπου αποφασίσει η Γ.Σ. των μελών, ποτέ όμως δεν μοιράζεται ανάμεσα στα μέλη της.

5.-Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθμίζεται από την Γ.Σ. τηρουμένων των διατάξεων των ισχυόντων Νόμων και κυρίως από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Αρθρο 36 ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 36 άρθρα εγκρίθηκε σήμερα σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 78 επ. Αστικού Κώδικα) από σωματεία - μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ όπου συνήλθαν σε συνεδρίαση οι αντιπρόσωποι τους και υπογράφεται από αυτούς όπως παρακάτω ακολουθεί.

Το παρόν καταστατικό θα ισχύσει, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, από την ημέρα της δημοσίευσης από το Πρωτοδικείο Αιγίου της σχετικής απόφασης και από της εγγραφής του στα βιβλία Συλλόγων του Πρωτοδικείου Αιγίου.

Ακρατα Αχαΐας 2 Οκτωβρίου 2005.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτης Παναγόπουλος Βασίλειος Κελλάρης

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το παρόν καταστατικό επικυρώθηκε με την υπ'αριθμ. 287/2005 απόφαση του Μον.Πρωτ. Αιγίου Αίγιο, 9-4-2008

 

 

 

 

Είσοδος μέλους
Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .me.uk domains. Valid XHTML and CSS.