Σάββατο, 15/08/2020

Κοινοποίηση στο facebook

Αρχική -::- Νέα -::- Σχέδιο Νόμου: Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου
Σχέδιο Νόμου: Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου
Πέμπτη, 30 Ιούλιος 2009 00:00

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, που υπεγράφη στην Φλωρεντία, στις 20 Οκτωβρίου 2000, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην  Ελληνική έχει ως εξής:

« Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου»

Προοίμιο

Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση,

          Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να επιτύχει μεγαλύτερη ενότητα ανάμεσα στα Μέλη του για το σκοπό της διασφάλισης και πραγματοποίησης των ιδανικών και αρχών, που είναι κοινή τους κληρονομιά, και αυτός ο στόχος επιδιώκεται ιδίως μέσω  συμφωνιών στo οικονομικό και κοινωνικό πεδίο.
          Ενδιαφερόμενα να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη βασισμένη σε μια ισορροπημένη και αρμονική σχέση μεταξύ κοινωνικών αναγκών, οικονομικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος.
          Σημειώνοντας ότι το τοπίο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο δημoσίου συμφέροντος από άποψη πολιτισμική, οικολογική , περιβαλλοντική και κοινωνική και ότι συνιστά πόρο ευνοϊκό για την οικονομική δραστηριότητα, του οποίου η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
         Έχοντας επίγνωση ότι το τοπίο συμβάλλει στη διαμόρφωση της τοπικής κουλτούρας και ότι αποτελεί ένα βασικό συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεισφέροντας στην ανθρώπινη ευημερία και παγίωση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας.
          Αναγνωρίζοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων οπουδήποτε, σε αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως και σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές αναγνωρισμένες ως εξαιρετικού φυσικού κάλλους, όπως και σε περιοχές χωρίς ιδιαιτερότητες.
          Σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις στη γεωργία, δασοκομία ,στις τεχνικές βιομηχανικής και εξορυκτικής παραγωγής, καθώς και στον περιφερειακό σχεδιασμό, στο σχεδιασμό πόλεων ,στις συγκοινωνίες, στην υποδομή ,στον τουρισμό και στην αναψυχή και, σε ένα γενικότερο επίπεδο, οι μεταβολές στην παγκόσμια οικονομία, σε πολλές περιπτώσεις επιταχύνουν το μετασχηματισμό των τοπίων.
          Ευχόμενα να ανταποκριθούν στην επιθυμία του κοινού να απολαμβάνει υψηλής ποιότητας τοπία και να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη τοπίων.
          Πιστεύοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημείο –κλειδί για την ατομική και κοινωνική ευημερία και ότι η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός του συνεπάγεται δικαιώματα και ευθύνες για τον καθένα.
            Έχοντας αναφορά  στα νομικά κείμενα που υφίστανται  σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της προστασίας και της διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, του περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης και διασυνοριακής συνεργασίας, και συγκεκριμένα,
            τη Σύμβαση για τη Διατήρηση της ‘Αγρίας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων της Ευρώπης (Βέρνη, 19 Σεπτεμβρίου 1979),
            τη Σύμβαση για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης (Γρανάδα , 3 Οκτωβρίου 1985),
            την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (αναθεωρημένη) (Βαλλέττα , 16 Ιανουαρίου 1992),
           την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Πλαίσιο για Διασυνοριακή Συνεργασία ανάμεσα σε Τοπικές Κοινότητες ή Αρχές (Μαδρίτη,21 Μαΐου 1980) και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της,
           τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Στρασβούργο,15 Οκτωβρίου 1985),
           τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (Ρίο, 5 Ιουνίου 1992),
           τη Σύμβαση που αφορά στην Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (Παρίσι, 16 Νοεμβρίου 1972),
           και τη Σύμβαση για την Πρόσβαση σε Πληροφορίες, τη Συμμετοχή του κοινού στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για  Περιβαλλοντικά θέματα (‘Ααρχους , 25 Ιουνίου 1998)
          Αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα και η ποικιλία των Ευρωπαϊκών τοπίων συνιστά κοινό πόρο, και ότι είναι σημαντικό να συνεργάζονται προς την κατεύθυνση της προστασίας, της διαχείρισης και του σχεδιασμού τους
         Ευχόμενα να παράσχουν ένα νέο μέσο αφιερωμένο αποκλειστικά στην προστασία, στη διαχείριση και στο σχεδιασμό όλων των τοπίων στην Ευρώπη,

Συμφώνησαν ως εξής:


Κεφάλαιο 1ο - Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Για τους σκοπούς της Σύμβασης:
α. «Τοπίο» σημαίνει μία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και/ ή ανθρώπινων παραγόντων.
β. «Πολιτική τοπίων» σημαίνει μια έκφραση, από τις αρμόδιες αρχές , των γενικών αρχών, στρατηγικών και οδηγιών, που επιτρέπουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό των τοπίων.
γ. «Στόχοι ποιότητας τοπίων» σημαίνει, για ένα συγκεκριμένο τοπίο, τη διαμόρφωση από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές των προσδοκιών του κοινού όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των τοπίων και του περιβάλλοντός τους.
δ. «Προστασία τοπίων» σημαίνει δράσεις για να συντηρηθούν και να διατηρηθούν τα σημαντικά ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τοπίου, που δικαιολογούνται από την αξία του ως κληρονομιάς , η οποία πηγάζει από τη φυσική του διαμόρφωση και/ ή από την ανθρώπινη δραστηριότητα
ε. «Διαχείριση τοπίων» σημαίνει δράση, από την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης, για να διασφαλιστεί η σε τακτική βάση συντήρηση ενός τοπίου, ώστε να κατευθύνονται και να εναρμονίζονται μεταβολές που προξενούνται από κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες
στ. «Σχεδιασμός τοπίων» σημαίνει δυναμική δράση με μακροπρόθεσμη προοπτική  , για να ενισχύονται ,αποκαθίστανται ή να δημιουργούνται τοπία.

‘Άρθρο 2 - Πεδίο Εφαρμογής

Υποκείμενη στις διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 15, αυτή η Σύμβαση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια των Μερών και καλύπτει φυσικές, αγροτικές, αστικές και περιαστικές περιοχές. Συμπεριλαμβάνει γη, εσωτερικά ύδατα και θαλάσσιες περιοχές. Αφορά σε τοπία που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εξαιρετικά όπως και χωρίς ιδιαιτερότητα ή υποβαθμισμένα τοπία.


Άρθρο 3 - Στόχοι

Οι στόχοι αυτής της σύμβασης είναι η προώθηση της προστασίας των τοπίων, η διαχείριση και ο σχεδιασμός τους, και η οργάνωση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας σε ζητήματα τοπίων.

Κεφάλαιο 2ο - Εθνικά μέτρα

Άρθρο 4 - Κατανομή ευθυνών

Κάθε Μέρος εφαρμόζει αυτή τη σύμβαση, ιδίως τα άρθρα 5 και 6, σύμφωνα με τη δική του κατανομή εξουσιών, σε συμμόρφωση   με τις συνταγματικές του αρχές και τις διοικητικές ρυθμίσεις του, και με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χωρίς παρέκκλιση  από τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης, κάθε Μέρος εναρμονίζει την εφαρμογή αυτής της σύμβασης με τις δικές του πολιτικές.


Άρθρο 5 - Γενικά μέτρα

Κάθε μέρος αναλαμβάνει:
α. να αναγνωρίζει νομικά τα τοπία ως ένα απαραίτητο συστατικό στοιχείο του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ως μια έκφραση της ποικιλίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τους, και ως θεμέλιο της ταυτότητάς τους.
β. Να εγκαθιδρύει και να εφαρμόζει πολιτικές τοπίων που αποσκοπούν στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό των τοπίων δια της υιοθέτησης των συγκεκριμένων μέτρων που παρατίθενται στο άρθρο 6
γ. Να καθιερώνει διαδικασίες για τη συμμετοχή του ευρέως κοινού, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και άλλων  πλευρών με  ενδιαφέρον για τον ορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών των τοπίων που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο β.
δ. Να εντάξει το τοπίο στις περιφερειακές και αστικές πολιτικές σχεδιασμού και στις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγροτικές, κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές του, όπως και σε πολλές άλλες πολιτικές με πιθανό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο τοπίο.


Άρθρο 6 - Συγκεκριμένα μέτρα

Α. Αύξηση ευαισθητοποίησης
Κάθε Μέρος αναλαμβάνει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση μεταξύ της κοινωνίας πολιτών, των ιδιωτικών οργανισμών, και των δημοσίων αρχών σχετικά με την αξία των τοπίων, το ρόλο τους και τις μεταβολές σε αυτά.

Β. Κατάρτιση και  Εκπαίδευση.
Κάθε μέρος αναλαμβάνει να προάγει:
α  την εκπαίδευση ειδικών στην εκτίμηση και στις λειτουργίες των τοπίων,
β τα πολυτομεακά εκπαιδευτικά προγράμματα στην πολιτική των τοπίων, στην προστασία, στη διαχείριση και στο σχεδιασμό, για επαγγελματίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και για ενδιαφερόμενους οργανισμούς,
γ  τους σχολικούς και πανεπιστημιακούς κύκλους μαθημάτων, οι οποίοι, στις σχετικές θεματικές ενότητες, ασχολούνται με τις αξίες που προσδίδονται  στα τοπία και στα θέματα τα οποία εγείρονται από την προστασία τους, τη διαχείριση και το σχεδιασμό τους.
Γ. Αναγνώριση και εκτίμηση
1.Με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων Μερών, όπως συμφωνείται ρητά στο άρθρο 5, σημείο γ, και με την προοπτική να βελτιωθεί η γνώση των τοπίων του, κάθε Μέρος αναλαμβάνει:
     α  i. Να αναγνωρίσει τα δικά του τοπία σε ολόκληρη την επικράτειά    
            του.
         ii να αναλύσει τα χαρακτηριστικά τους και τις δυνάμεις και τις    
            πιέσεις  που τα μετασχηματίζουν.
         iii να σημειώνει τις μεταβολές
     β  να εκτιμήσει τα τοπία που  έχουν αναγνωριστεί κατ ’αυτόν τον τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες αξίες που τους έχουν αποδοθεί από τις ενδιαφερόμενες πλευρές και τον πληθυσμό που αφορούν.
2.Aυτές οι διαδικασίες αναγνώρισης και εκτίμησης  καθοδηγούνται από ανταλλαγές εμπειριών και μεθοδολογίας, που  οργανώνονται μεταξύ των Μερών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 8.
Δ. Στόχοι ποιότητας τοπίων
Κάθε Μέρος αναλαμβάνει να ορίσει τους στόχους ποιότητας τοπίων για τα τοπία που έχουν αναγνωριστεί και εκτιμηθεί, έπειτα από δημόσια διαβούλευση  σύμφωνα  με το άρθρο 5, σημείο γ.
Ε.  Εφαρμογή
Για να τεθούν σε εφαρμογή οι πολιτικές τοπίων, κάθε Μέρος αναλαμβάνει να εισαγάγει τα μέσα που αποσκοπούν στην προστασία, στη διαχείριση και /ή στο σχεδιασμό του τοπίου.


Κεφάλαιο 3ο - Ευρωπαϊκή συνεργασία

‘Άρθρο 7 - Διεθνείς πολιτικές και προγράμματα

Τα μέρη αναλαμβάνουν να συνεργάζονται στην εξέταση της διάστασης των τοπίων στις διεθνείς πολιτικές και στα προγράμματα, και να υποδεικνύουν , όπου είναι σχετικό, την προσθήκη σε αυτά της εξέτασης   των  τοπίων.

Άρθρο 8 - Αμοιβαία βοήθεια και ανταλλαγή πληροφοριών

Τα Μέρη αναλαμβάνουν να συνεργάζονται προκειμένου να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με άλλα άρθρα αυτής της Σύμβασης, και συγκεκριμένα:
α να παρέχουν το ένα στο άλλο τεχνική και επιστημονική βοήθεια σε ζητήματα τοπίων μέσω της συγκέντρωσης και της ανταλλαγής εμπειρίας και των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων.
β να προωθούν την ανταλλαγή ειδικών στα τοπία κυρίως για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς.
γ. Να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε όλα τα ζητήματα που καλύπτονται από τις διατάξεις της Σύμβασης.

Άρθρο 9 - Διασυνοριακά τοπία

Τα Μέρη  ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και όπου είναι απαραίτητο,  προετοιμάζουν και  εφαρμόζουν κοινά προγράμματα για τα τοπία.


Άρθρο 10 - Παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης

1.Οι υπάρχουσες αρμόδιες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων που συστήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης , ορίζονται από την  Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ,ως υπεύθυνες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης.
2.Κατ’ ακολουθία κάθε Συνάντησης των Επιτροπών των Εμπειρογνωμόνων, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης  διαβιβάζει μία έκθεση για το έργο που πραγματοποιήθηκε και για την λειτουργία της Σύμβασης στην Επιτροπή Υπουργών.
3. Οι Επιτροπές των Εμπειρογνωμόνων  προτείνουν στην Επιτροπή Υπουργών τα κριτήρια για την απονομή και τους κανόνες που διέπουν το βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Άρθρο 11 - Βραβείο Τοπίου  του Συμβουλίου της Ευρώπης

1.Το βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι μία διάκριση η οποία μπορεί να απονέμεται σε τοπικές και περιφερειακές αρχές και στις ενώσεις αυτών, που έχουν καθιερώσει, ως μέρος της πολιτικής τοπίου ενός Μέρους αυτής της Σύμβασης, μία πολιτική ή μέτρα για να προστατεύουν, να διαχειρίζονται και/ ή να σχεδιάζουν το τοπίο τους, τα οποία έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά σε μακροπρόθεσμη βάση και ως εκ τούτου μπορούν να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα για άλλες τοπικές αρχές στην Ευρώπη. Η διάκριση μπορεί επίσης να απονέμεται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν συνεισφέρει με ιδιαίτερα αξιοσημείωτο τρόπο στην προστασία, στη διαχείριση ή στο σχεδιασμό τοπίων.
2.Αιτήσεις για το βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης   υποβάλλονται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που μνημονεύεται  στο άρθρο  10 ,από τα Μέρη. Διασυνοριακές τοπικές και περιφερειακές αρχές και  ενώσεις τοπικών και περιφερειακών ενδιαφερομένων αρχών, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι διαχειρίζονται από κοινού το υπό συζήτηση τοπίο.
3.Σε προτάσεις από τις Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων που μνημονεύονται στο άρθρο 10 η Επιτροπή Υπουργών καθορίζει και  δημοσιεύει  τα κριτήρια για την απονομή του βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, υιοθετεί τους σχετικούς κανόνες και  απονέμει το βραβείο.
4.Η απονομή του βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης γίνεται με σκοπό  να ενθαρρύνονται ,όσοι λαμβάνουν το βραβείο, προκειμένου να διασφαλίζουν τη βιώσιμη προστασία, τη διαχείριση και/ ή το σχεδιασμό  των τοπίων που αφορά. 

Κεφάλαιο 4 - Τελικές διατάξεις


Άρθρο 12 - Σχέση με άλλα κείμενα

Οι διατάξεις αυτής της Σύμβασης δεν θα θίγουν αυστηρότερες διατάξεις    που αφορούν στην προστασία, στη διαχείριση και στο σχεδιασμό τοπίων, οι οποίες εμπεριέχονται σε άλλα υφιστάμενα ή μελλοντικά δεσμευτικά εθνικά ή διεθνή κείμενα.

Άρθρο 13ο - Υπογραφή, επικύρωση και θέση σε ισχύ

1.Αυτή η Σύμβαση  παραμένει ανοιχτή για υπογραφή από τα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου  της Ευρώπης. Υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα όργανα  επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης  κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2.Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μιας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία κατά την οποία δέκα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης εκφράσουν τη συγκατάθεσή τους να δεσμευτούν από την Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
3.Όσον αφορά οποιοδήποτε υπογράφον Κράτος που εκφράζει στη συνέχεια τη συναίνεσή του για να δεσμευτεί από  αυτή, η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μιας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία κατάθεσης του οργάνου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισής της.


Άρθρο 14 - Προσχώρηση

1.‘Έπειτα από τη θέση σε ισχύ αυτής της Σύμβασης, η  Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί να προσκαλεί την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Κράτος το οποίο δεν είναι  μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, να προσχωρήσει στη Σύμβαση με απόφαση της πλειοψηφίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 20, σημείο δ του Καταστατικού του  Συμβουλίου της Ευρώπης, και με την ομόφωνη ψήφο των Κρατών Μερών που δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στην Επιτροπή των Υπουργών.
2.Όσον αφορά σε κάθε Κράτος που  προσχωρεί, ή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την περίπτωση της προσχώρησής της, αυτή η Σύμβαση τίθεται  σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μιας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία της κατάθεσης του οργάνου προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.


‘Άρθρο 15 - Χωρική εφαρμογή

1.Οποιοδήποτε Κράτος ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μπορεί, κατά το χρόνο της υπογραφής ή κατά την κατάθεση του οργάνου  επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να προσδιορίσει την περιοχή ή τις περιοχές στις οποίες  εφαρμόζεται η Σύμβαση.
2.Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί, σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, με δήλωση που να απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που καθορίζεται στη δήλωση. Η Σύμβαση θα  ισχύσει όσον αφορά μια τέτοια περιοχή την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μίας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία  παραλαβής της δήλωσης από το Γενικό Γραμματέα.
3.Οποιαδήποτε δήλωση  γίνεται σύμφωνα με τις παραπάνω δύο παραγράφους, αναφορικά με οποιαδήποτε περιοχή  μνημονεύεται  σε τέτοια δήλωση, μπορεί να ανακληθεί με ειδοποίηση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τέτοια ανάκληση τίθεται σε ισχύ, την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μιας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία  παραλαβής της ειδοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 16 - Καταγγελία

1.Κάθε Μέρος μπορεί, οποτεδήποτε, να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση μέσω μιας ειδοποίησης που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2.Τέτοια καταγγελία τίθεται σε ισχύ, την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μίας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία  παραλαβής της ειδοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 17 - Τροποποιήσεις

1.Οποιοδήποτε Μέρος ή η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 10 μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις σε αυτή τη Σύμβαση.
2.Οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση γνωστοποιείται  στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης ο οποίος την ανακοινώνει  στα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα άλλα Μέρη, και σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Κράτος μη-Μέλος, που έχει προσκληθεί να προσχωρήσει σε αυτή τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14.
3.Οι Επιτροπές των Εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 10  εξετάζουν οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση και  υποβάλλουν το κείμενο ,που υιοθετήθηκε με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των αντιπροσώπων των Μελών, στην Επιτροπή Υπουργών για υιοθέτηση. Κατ’ ακολουθία της υιοθέτησής του από την Επιτροπή Υπουργών με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20, σημείο δ, του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης και με την ομόφωνη ψήφο των Κρατών Μερών που νομιμοποιούνται να λαμβάνουν μέρος στην Επιτροπή Υπουργών ,το κείμενο προωθείται  στα Μέρη για αποδοχή.
4.Οποιαδήποτε τροποποίηση τίθεται  σε ισχύ, σε σχέση με τα Μέρη που την έχουν αποδεχθεί ,την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μίας περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία τρία Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενημερώσουν  το Γενικό Γραμματέα ότι την αποδέχονται. Όσον αφορά  οποιοδήποτε Μέρος  την αποδέχεται στη συνέχεια, τέτοια τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μιας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω Μέρος  ειδοποιήσει το Γενικό Γραμματέα για την αποδοχή της.


Άρθρο 18 - Ειδοποιήσεις
 
Ο Γενικός  Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης ειδοποιεί τα Κράτη Μέλη του  Συμβουλίου της Ευρώπης, οποιοδήποτε Κράτος ή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα που έχει προσχωρήσει σε αυτή τη Σύμβαση, για:

α.   Κάθε υπογραφή,
β. Την κατάθεση οποιουδήποτε οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ,
γ. Οποιαδήποτε ημερομηνία θέσης σε ισχύ αυτής της Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 13,14 και 15,
δ. Οποιαδήποτε δήλωση έγινε κατά το άρθρο 15
ε. Οποιαδήποτε καταγγελία  έγινε κατά το άρθρο 16
στ. Οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση, οποιαδήποτε τροποποίηση που υιοθετήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 και την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ
ζ. Οποιαδήποτε άλλη  ενέργεια , ειδοποίηση, ενημέρωση ή ανακοίνωση που σχετίζεται με αυτή τη Σύμβαση.

Σε επιβεβαίωση αυτών οι κάτωθι υπογράφοντες, έχοντες τη δέουσα εξουσιοδότηση προς τούτο , υπογράφουν αυτή τη Σύμβαση.

Συντάχθηκε  στη Φλωρεντία, την 20ή   Οκτωβρίου 2000, στην Αγγλική και στην Γαλλική γλώσσα, και τα δύο κείμενα , εξ ίσου αυθεντικά, σε ένα μοναδικό αντίγραφο το οποίο θα κατατεθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε Κράτος Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε οποιοδήποτε Κράτος ή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που έχει προσκληθεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση.

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας,
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ανδόρρας,
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας,
Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου,(Benoit CARDON de LICHTBUER)( Αυτή η Υπογραφή δεσμεύει εξίσου την Φλαμανδική Κοινότητα, την Γαλλική Κοινότητα, την Γερμανόφωνη Κοινότητα, την περιοχή της Φλαμανδίας, την περιοχή της Βαλλονίας  και την Περιοχή της Πρωτεύουσας των Βρυξελλών.)
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας(Dimiter LAZAROV)
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας(Bozo  KOVACEVIC)
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τσεχίας
Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας(Hans Henric CHRISTENSEN)
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Εστονίας 
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας(Pecca Kangas)
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γαλλίας(Jacques BLOT)
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γεωργίας
Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής  Δημοκρατίας της Γερμανίας
Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας
Για την Κυβέρνηση της Ισλανδικής Δημοκρατίας
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας
Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας(Giovanna MELANDRI)
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λετονίας
Για την Κυβέρνηση του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάϊν
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Danius LYGIS)
Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου(Paul FABER)
Για την Κυβέρνηση της Μάλτας (Francis ZAMMIT DIMECH )
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας(Alexandru JOLONDCOVSCHI)
Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών
Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας(Geir GRUNG)
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας(Pedro SILVA PEREIRA)
Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας( Romica TOMESCU)
Για την Κυβέρνηση της Ρώσικης Ομοσπονδίας
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου(Roberto BUCCI)
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβακίας
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας(Carmen MARTORELL PALLÁS)
Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας
Για την Κυβέρνηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας(Enrico BURGI)
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας(Fevzi AUTEKIN)
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουκρανίας
Για την Κυβέρνηση  του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας

Γνήσιο επικυρωμένο αντίγραφο του μοναδικού πρωτοτύπου εγγράφου, στην Αγγλική και στην Γαλλική γλώσσα, κατατεθειμένου στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στρασβούργο ,21η Νοεμβρίου 2000
Ο Γενικός Δ/ντής Νομικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης Guy DE VEL

Άρθρο δεύτερο

Με  απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μπορούν να  λαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση γενικά ή συγκεκριμένα μέτρα , να ρυθμίζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της Σύμβασης.


Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως του Τοπίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 18 αυτής.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γιώργος  Σουφλιάς.

 

 

 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2009 10:16
 

Είσοδος μέλους
Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .me.uk domains. Valid XHTML and CSS.